SOTA OPEN MEETING: Spreken met één stem

SPREKEN MET ÉÉN STEM…
HOE DOE JE DAT ALS JE MET VELEN BENT?

Beleidsmakers hebben graag dat de kunstensector met één stem spreekt om advies te geven. Maar hoe doe je dat, meerstemmig zijn en toch heldere voorstellen doen?

Op 25 oktober nodigen State Of The Arts en Monty uit tot een open gesprek over de nood aan nieuwe vormen van gedeelde vertegenwoordiging en de obstakels op onze weg naar faire representatie.

Hoe en waar vinden wij, kunstenaars, kunstwerkers en kunstenorganisaties elkaar om onze krachten als (cultureel) ecosysteem te bundelen? Welke stemmen worden wanneer bij welk overleg betrokken? Wie zijn de poortwachters van de gesprekken tussen de sector en beleidsmakers?

In de laatste jaren zijn er heel wat nieuwe organisaties ontstaan, die een stem opnemen. Steeds vaker wordt er gezocht naar vormen van horizontaal overleg die de enorme diversiteit aan stemmen constructief en productief kunnen ‘vertegenwoordigen’. Want hoe garanderen we dat ‘ongehoorde’, onbekende en misschien zelfs onbeminde stemmen ook een plek in de agora vinden?

Representatie en samenspraak lopen als een rode draad door de acties van SOTA. In deze Open Meeting willen we een stand van zaken opmaken en nadenken over nieuwe en verrassende constellaties in het sectoroverleg voor de komende jaren.

Praktisch:
Datum: 25 oktober 2022
Adres: Montignystraat 3, 2018 Antwerpen
Tijden: Deuropening 17:30. Start om 18:00
Toegang: gratis, aanmelding niet verplicht
Catering: Gratis soep voor iedereen. Bar is betalend.
Voertaal: Nederlands. We proberen Franse en Engelse vertaling aan te bieden.

Updates op https://fb.me/e/1Xgddd2k4

HOW TO SPEAK WITH ONE VOICE
WHEN YOU ARE MANY?

Policymakers like the arts sector to speak with one voice to give advice. But how do you do that, be multi-voiced and still make clear proposals?

On October 25th, State Of The Arts and Monty invite an open conversation about the need for new forms of shared representation and the obstacles on our way to fair representation.

How and where do we, artists, art workers and arts organizations find each other to join forces as a (cultural) ecosystem? Which voices are involved in which consultations and when? Who are the gatekeepers of the conversations between the sector and policymakers?

In recent years, many new organizations have emerged that voice their needs and vision for the art field. Increasingly, forms of horizontal consultation are being sought that can constructively and productively ‘represent’ the vast diversity of voices. After all, how do we guarantee that ‘unheard’, unknown and perhaps even unloved voices also find a place in the agora?

Representation and dialogue run like a thread through SOTA’s actions. In this Open Meeting, we want to take stock and reflect on new and surprising constellations in sector deliberations for the years to come.

Practical:
Date: 25 October 2022
Address: Montignystraat 3, 2018 Antwerp
Times: Door opening 17:30. Start at 18:00
Tickets: Free entry. Registration not required
Catering: Free soup for everyone. Bar is paying.
Language: Dutch. We try to offer French and English translation.