Binden of overbruggen?

Over de relatie tussen kunst, cultuurbeleid en sociale cohesie

Book Cover: Binden of overbruggen?

Proefschrift Hanka Otte.

Kunst en sociale cohesie zijn begrippen die in het Nederlands cultuurbeleid nogal eens in één adem genoemd worden. Van culturele activiteiten, met name van amateurkunst en Community Art, wordt verondersteld dat zij mensen met elkaar verbinden. Dit verwachte sociale effect is voor overheden één van de legitimeringsgronden om kunstparticipatie te bevorderen. Er is echter nog maar weinig bekend over de relatie tussen de specifieke eigenschappen van kunst en een mogelijke samenhang tussen (groepen) mensen in een samenleving. In deze studie is geprobeerd antwoord te vinden op de vraag hoe kunstparticipatie en sociale cohesie zich tot elkaar verhouden en of de overheid met kunstparticipatie wel het juiste instrument kiest om sociale cohesie te bevorderen. Leent sport zich daar bijvoorbeeld niet veel beter voor? Er wordt betoogd dat kunst als een vorm van spel een onderscheidend effect heeft op de houding van mensen ten opzichte van vreemde anderen, waarvoor empirische aanwijzingen zijn gevonden. Toch blijkt dat culturele projecten niet als vanzelfsprekend verbindend werken. Als echter aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan kunst die de perceptie uitdaagt, leiden tot een overbruggende houding, terwijl bevestigende kunst eerder lijkt te binden, doordat bestaande relaties worden versterkt.

Het proefschrift 'Binden of overbruggen' is hier te downloaden.

Published: