Participatieve democratie?

Dinsdag 22 september 2020 in het Odd Fellowhuis, W A Scholtenstraat 21 te Groningen. Aanvang 20.00 uur. Entree 7 euro.
Door Hanka Otte


Over kunst en politiek volgens het principe van de commons.

In een commons wordt de eigen (sociale) omgeving vorm gegeven door collectief zelfbeheer van materiële bronnen (zoals grond) of immateriële bronnen (zoals taal) te regelen. Opdat iedereen evenredig kan participeren, beroepen commoners zich op agonistische (rivaliserend) vormen van democratie, waarbij kunst en culturele codes een cruciale rol kunnen spelen. Aan de hand van drie artistieke cases gaat Hanka Otte na hoe zij dat doen en hoe zo’n vorm van participatie kan werken in een setting van een representatieve democratie.

(Aardig om te vermelden dat Philos in 2018 een avond organiseerde met Annemarie Kok ‘Het geheim van aangenaam samenleven’. Waar Annemarie Kok juist tegen buitenparlementaire participatie en invloed op de publieke ruimte was, omdat zij dat als ondemocratisch en excluderend ervoer, betoogt Hanka Otte dat participatie via artistieke vormen juist zeer democratisch en includerend kan werken).

https://www.filosofischcafegroningen.nl/22-09-participatieve-democratie